اتصالات و رابط سينی كابل

 

اتصالات و رابط سينی كابل

 

اتصالات از تجهیزاتی است که مکمل سینی گذاری بوده و از جهت سهولت در اجرا حائز اهمیت می باشد.

 

سه راهی و دوراهی

               سه راهی و دوراهی (زانویی) سینی کابل

 

                       زانویی 45 درجه

 

اتصالات يا رابط سيني كابل
اتصالات يا رابط سينی كابل

 

 

ساپورت سيني كابل زميني دوطرفه متحرك در ابعاد مختلف
ساپورت سینی کابل زمینی دوطرفه متحرک در ابعاد مختلف

 

 

ريل چنگالي و يوچنل
ريل چنگالی و يوچنل