اتصالات و رابط سيني كابل

 

اتصالات و رابط سيني كابل

ساپورت سيني كابل زميني دوطرفه متحرك در ابعاد مختلف
ساپورت سيني كابل زميني دوطرفه متحرك در ابعاد مختلف
زانويي و سه راهي سيني كابل
زانويي و سه راهي سيني كابل

 

اتصالات يا رابط سيني كابل
اتصالات يا رابط سيني كابل

 

سيني كابل بغل پانج
سيني كابل بغل پانج

 

ساپورت سيني كابل زميني دوطرفه متحرك در ابعاد مختلف
ساپورت سيني كابل زميني دوطرفه متحرك در ابعاد مختلف

 

نردبان كابل در ابعاد مختلف ٧پله چنگالي
نردبان كابل در ابعاد مختلف ٧پله چنگالي

 

ريل چنگالي و يوچنل
ريل چنگالي و يوچنل
سيني كابل بغل پانج
سيني كابل بغل پانج