انواع سينی كابل ساخته شده از ورق گالوانيزه

انواع سينی كابل ساخته شده از ورق گالوانيزه

سيني كابل ١٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ١٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ٢٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ٢٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ٣٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ٣٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ٤٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامتها ي مختلف
سيني كابل ٤٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامتها ي مختلف
سيني كابل ٦٠سانت ساخته شده از ورق هاي گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ٦٠سانت ساخته شده از ورق هاي گالوانيزه در ضخامت هاي مختلف
سيني كابل ٨٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامتهاي مختلف
سيني كابل ٨٠سانت ساخته شده از ورق گالوانيزه در ضخامتهاي مختلف

 

سینی کابل

مجتمع صنعتی سهیل