ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل

 ساپورت سقفی دوبل مدل پیوسته U · ساپورت سقفی دو تیکه قابل تنظیم دوبل · ساپورت سقفی دو تیکه

منظور از ساپورت سقفی، سیستم نگهدارنده سینی کابل بر روی سقف و یا دیوار می باشد که این سیستم  وزن مجموعه سیستم و کابلهای درون آن را تحمل می کند.

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل
ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل
ساپورت سقفی دو طرفه
ساپورت سقفی دو طرفه

ساپورت سقفي دوطرفه جهت هدايت لوله هاي برق نردبان كابل سيني كابل

Related Posts

پیچ راد
کاهش هزینه‌ها با استفاده از سینی کابل
سینی کابل گالوانیزه
مشخصات عمومی سینی کابل