ساپورت سقفی

ساپورت سقفی

ساپورت سقفی برای نگهداری سینی کابل یا لوله های تأسیساتی زیر سقف استفاده می شود. 

همانطور که در شکل زیر پیداست این نوع ساپورت از دو قسمت تشکیل شده است، به نحوی که آویزی  که به سقف متصل می شود ارتفاع قابل تنظیم دارد تا تأسیسات برقی و مکانیکی در ارتفاع مناسب و دلخواه از سقف نصب گردند. 

قسمت بعدی همان ساپورت دیواری بوده که توسط پیچ و مهره و با عرض دلخواه داخل آویزی که در سقف نصب شده متصل می گردد.

ساپورت سقفی
ساپورت سقفی