یوچنل ( نگهدارنده سینی کابل زمینی و هوایی)

یوچنل ( نگهدارنده سینی کابل زمینی و هوایی)

یوچنل
یوچنل

از یوچنل به عنوان نگهدارنده سینی کابل و نردبان کابل استفاده می شود. 

عموماً برای نصب سینی و نردبان کابل زیر سقف از یوچنل در زیر سینی و نردبان استفاده می شود که در اینصورت یوچنل توسط دو عدد پیچ تمام رزوه (پیچ راد) و انکربولت به سقف متصل می شود.

یوچنل های تولیدی مجتمع صنعتی سهیل کاربرد دوگانه داشته و به عنوان ریل چنگالی نیز قابل استفاده می باشد.

مجتمع صنعتی سهیل