یوچنل ( نگهدارنده سینی کابل زمینی و هوایی)

یوچنل ( نگهدارنده سینی کابل زمینی و هوایی)

یوچنل
یوچنل

از یوچنل به عنوان نگهدارنده سینی کابل و نردبان کابل استفاده می شود. 

عموماً برای نصب سینی و نردبان کابل زیر سقف از یوچنل در زیر سینی و نردبان استفاده می شود که در اینصورت یوچنل توسط دو عدد پیچ تمام رزوه (پیچ راد) و انکربولت به سقف متصل می شود که از این مجموعه به عنوان ساپورت سقفی یاد می شود.

در بعضی موارد به یوچنل، سی چنل یا سی ریل هم گفته می شود.

یوچنل های تولیدی مجتمع صنعتی سهیل کاربرد دوگانه داشته و به عنوان ریل چنگالی نیز قابل استفاده می باشد. به اینصورت که بست چنگالی با تمامی سایزها داخل آن قرار گرفته و لوله برق و کابل را می توان از آن عبور داد.

یوچنل ها در طول 2 متری تولید می شوند.

 

مجتمع صنعتی سهیل