اتصالات و رابط سينی كابل

اتصالات و رابط سينی كابل

  اتصالات و رابط سينی كابل                سه راهی و دوراهی (زانویی) سینی کابل                          زانویی 45 درجه