اتصالات و رابط سينی كابل

اتصالات و رابط سينی كابل

  اتصالات و رابط سينی كابل   اتصالات از تجهیزاتی است که مکمل سینی گذاری بوده و از جهت سهولت در اجرا حائز اهمیت می باشد.                  سه راهی و دوراهی (زانویی) سینی کابل                          زانویی 45 […]