ساپورت سینی کابل

ساپورت سینی کابل

ساپورت سینی کابل در انواع: ساپورت دیواری ثابت، ساپورت دیواری متحرک(ساپورت دیواری قابل تنظیم)، ساپورت سقفی ثابت، ساپورت سقفی متحرک(ساپورت سقفی قابل تنظیم) تولید می شود.

فروش سینی کابل در مجتمع صنعتی سهیل.

سینی کابل و ساپورت مربوطه :

ساخت و فروش سینی کابل در عرض های 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 و… میلیمتر انجام میشود.از این رو با توجه به عرض سینی کابل ،رابط و ساپورت یا همان نگهدارنده کابل ساخته میشود.( تعداد ساپورت، به مقدار حجم کابل قرار گرفته در سینی بستگی دارد)

 

 

در مواردی که ضخامت سینی کابل کمتر از ضخامت مورد نظر باشد می توان با افزایش تعداد ساپورت مقاومت و استحکام را افزایش داد.

انواع سینی کابل٬ تولید کننده سینی کابل٬ سینی کابل

 

Related Posts

سینی کابل
ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل
کاهش هزینه‌ها با استفاده از سینی کابل
سینی کابل گالوانیزه