سبد کابل

سبد کابل

سبد کابل ابزاری برای انتقال و هدایت سیم و کابل می باشد که عموماً برای کابل های شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد کابل
سبد کابل

 

ابعاد:

سبد کابل در عرض های 5، 10، 20، 30، 50،40 و 60 سانتی و با عمق (ارتفاع) 5 سانتیمتری تولید می شود.

این سبد کابل ها در شاخه های 2 متری تولید می گردند.