قیمت سینی کابل

قیمت سینی کابل موثر از چند فاکتور به شرح زیر است:

  1. جنس ورق
  2. ضخامت ورق
  3. ابعاد سینی کابل

 

1- جنس ورق 

ورق هایی از جنس آلومینیوم، استیل و گالوانیزه در ساخت سینی کابل استفاده می شود که بیشترین کاربرد و استفاده به ورق گالوانیزه تعلق دارد.

 

2-ضخامت ورق

 سینی کابل ها با ورق هایی به ضخامت 0.6، 0.7، 0.8 ،0.9، 1، 1.25 و 1.5 تولید می شوند. 
مجتمع صنعتی سهیل قادر به تولید سینی کابل با کلیه ضخامت هاست.

 

3- ابعاد سینی کابل

با توجه به مقدار و حجم کابل های مورد استفاده سینی های کابل با عرض های 5 تا 100 سانتی قابل تولید هستند.

 

 

عامل مهم دیگری که در قیمت گذاری سینی کابل تأثیر دارد، پوشش سینی می باشد. با این توضیح که سینی های گالوانیزه با پوشش آبکاری گرم از قیمت بالاتری نسبت به گالوانیزه فابریک برخوردارند.