سینی کابل شش خم بغل پانچ

سینی کابل شش خم بغل پانچ

سینی کابل دیواره پانچ شده در ابعاد مختلف

سینی کابل شش خم بغل پانچ
سینی کابل شش خم بغل پانچ

سینی کابل در مجتمع صنعتی سهیل توسط دستگاه های تمام اتوماتیک 

با پانچ CNC به ابعاد 8.25 میلیمتر تولید شده و اتصالات آن توسط دستگاه جوش به یکدیگر متصل می گردد.

و همچنین سینی ها در انواع مختلف سینی کابل گالوانیزه سرد، سینی کابل گالوانیزه گرم تولید میگردند

پانچ های استفاده شده در سینی کابل از زیبایی و همچنین سطوح سینی و تعداد خم های آن برای تحمل مورد نیاز محاسبه و مورد استفاده قرار می گیرد.

تولیدسینی کابل شش خم بغل پانچ